ေအာင္ဆန္းသူရိယ၊ သူရ၊ ဘီဂ်ီအမ္ ဗိုလ္ႀကီး တိုက္ခြ်န္း ၏မိ်ဳးစဥ္ဆက္ အက်ဥ္း

ေအာင္ဆန္းသူရိယ၊ေအာင္ဆန္းသူရိယ၊ သူရ ၊ BGM ဗိုလ္ႀကီးတိုက္ခၽြန္းအား ဦးေဟာ္ဖြန္း (Haw Phuen) တိုင္ဖုမ္း (SaAe ,Tung Rei) ရဲန္ခဲန္ ရြာသား ႏွင့္း ေဒၚႏိုင္ဟိုက္ (Noung Haih Lumtha) သူတို႔မွ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ဆအုန္း (Saung) ၌ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ ၾကစဥ္ ေမြး ဖြား ခဲ့ပါသည္။

စစ္မက္ကာလ ျဖစ္ေသာ ၁၈၈၀ မွ ၁၉၃၀ ခုနွစ္အထိ လီြဗန္းလူမိ်ဳး တခ်ိဳ႕ႏွင့္ တိုင္ဖုမ္းလူမ်ဳိး တခ်ိဳ႕တို႔သည္ ကဒီေခ်ာင္းစပ္တြင္ နွစ္အေတာ္ၾကာ အတူတကြ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔အတူတကြေနထိုင္ခဲ့ေသာ ရြားမ်ားမွာ- Sakan, Rong Ki, Vaapong, Yinpa, Tangbung, Habei, Saung, Lumpai, Anthaw, lungsong Pa တို႔ျဖစ္သည္။ Sa-ung အိမ္ေျမေနရာမွ Anthaw ရြာ၌ ေနထိုင္စဥ္ တိုက္ခၽြန္း ေလးႏွစ္သား အရြယ္တြင္ ဖခင္ ေဟာ္ဖြန္း (Haw Phuen) သည္ ေတာင္ယာခုတ္စဥ္ လက္ခုတ္မိ၍ ေသြးလြန္ ေသဆံုးသြားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္မိခင္ျဖစ္သူ ႏိုင္ဟိုက္ (Nang Haih) သည္ ေဘြရိန္း ရြားသား ဦးထန္းဟဲန္ (Thang Hen) ႏွင့္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳသျဖင့္ မိခင္ေနာက္သို႔ လိုက္ပါ သြားခဲ့ပါသည္။ ကဒီေခ်ာင္း၊ တေနာင္ေျမျပန္႔ ( Tanoum Yung) တြင္ Sentak ေခၚ Sang Ta မ်ိဳးႏြယ္စု၊ Lumtha မ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ ThaiPhum မ်ိဳးႏြယ္စုတို႔ အတူပူးေပါင္း ေနထိုင္ၾကစဥ္တြင္ Sang Ta မ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ Thai Phum မ်ိဳးႏြယ္စု မွ Tung Rei တို႔သည္ ေသြးေသာက္မိတ္ဖဲြ႔ခဲ့ၾကသည္။ Sang Ta မ်ားသည္ Tanoum ေျမျပန္႔တြင္ ပူးေပါင္း မေနထိုင္မီ တေကြးေခ်ာင္းဖ်ား ( Takui Sae) တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚႏုိင္ဟိုက္သည္ ဦးထန္ဟဲန္ႏွင့္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳစဥ္တြင္ တိုက္ခၽြန္း သည္ မိခင္ျဖစ္သူူ ႏုိင္ဟုိက္ထံ လိုက္ပါေနထိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေသြးေသာက္မိတ္ Sangta မိ်ဳးႏြယ္စု ဦးထန္ေရးသည္ ၄င္းအခ်ိန္တြင္ သားေယာက္်ားမရွိ၍ ေမြးစားရန္ ေနအိမ္သို႔ ေခၚေဆာင္ေနထိုက္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေနအိမ္မွ မတူပီၿမိဳ႕တြင္ ပညာဆည္းဖူး သင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ ဦးထန္ေရးသည္ ဖခင္အရင္း မဟုတ္သကဲ့သို႔ ဘေထြး လည္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေသြးေသာက္မိတ္ဘက္မွ တိုက္ခၽြန္းအား ကူညီ အားေ

ပးသူ တစ္ဦးသာျဖစ္ပါသည္။ တကၠသိုလ္ စိန္တင္ (စာေရးသူ) မွ ထုတ္ေဝ ေသာ ေအာင္ဆန္း သူရိယ၊ သူရ၊ ဘီဂ်ီအမ္ ဗိုလ္ႀကီး တိုက္ခၽြန္း၏ ဖခင္အား ဦးထန္ေရး ဟုေရးသားေဖာ္ျပျခင္းမွာ အထုပၸတၱိစာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္သာ အဓိက ရည္ရြယ္ထားရွိၿပီး အလြယ္တကူေရးသားလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍ တိုက္ခၽြန္း၏ ေမြး ဖခင္အရင္း သည္ ဦးေဟာ္ဖြန္း (Haw Phuen) ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးဆင္းတက္လာပံု အက်ဥ္းကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပခဲ့ ပါသည္။

Be the first to comment on "ေအာင္ဆန္းသူရိယ၊ သူရ၊ ဘီဂ်ီအမ္ ဗိုလ္ႀကီး တိုက္ခြ်န္း ၏မိ်ဳးစဥ္ဆက္ အက်ဥ္း"

Leave a comment

Your email address will not be published.