Ka uem pui tangkik! Joseph Oxygen Matupi.

Bawipa lawh thlangrhen thlangbomna lungbui theen n’paek tih kopoek lungbui theen na khueh te Dilai han ah yothenna a len bik ni.

Matu Ram ah khodenglungma , cadah harah, kothae lungma duekhing a ka tawng , thlangtlo thlangnat , rhainah a ka tawng cana na bom he bibi boih khuiah bibi a len bik neh yothenna bibi

aka theen thlang ni  na sai coeng . Ka ko long tah a ming de vawdvai nah moeh a om pueng dongah Bawipa tengah thangthui na oen omngaihcil kan thui pui ne.

God bless ! How the work of Joseph Oxygen MTP Charities Blessing Countless. Omngaihcil tal oen ah tah khat oen khat bongyong tha pae uh thae sih ! Clapping and share! Credit: Than hla

Be the first to comment on "Ka uem pui tangkik! Joseph Oxygen Matupi."

Leave a comment

Your email address will not be published.