Khah mahyah (304) Rhal kap rhoek Rhaltuk nalam kah akamael Adoe Uh

February29, 2020; Matupi khopuei kung sut tih Ramkhui, ramvoel rhal puei a thoh vaeng ka ham la khahmayah (304), Citbyuha, Khahlahyah (140) batallion (3) om. Tekhui lamkaloh Khahmayah (304) tah

Rhal aom nah Kachin ram ben lam kah sadingsathal la koep ham pha udong ah Matupi ah Barhan bibi rhoek boeih, Rhal boei Citbyu ha boei neh ahui rhoek lah hlaem khonoek lung 2:00 lamkaloh atong utih adoe uh.

Tevaeng ah Tanah rhaipai cong neh rhal kut khui kah aka loeih rhoek tah Nubu rhoi hui, khokhui kah hula na, Bar­ham bibi rhoek loh om then om yalla tanah rhai pai neh adoe uh.

Be the first to comment on "Khah mahyah (304) Rhal kap rhoek Rhaltuk nalam kah akamael Adoe Uh"

Leave a comment

Your email address will not be published.